Сайтът „Ирида Сливен“ обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността си, честно, законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

Ирида Сливен обработва лични данни в качеството на администратор на лични данни, както и като обработващ лични данни по възлагане по силата на договор с други администратори на лични данни. Това означава, че Ваши лични данни – например име, телефон, e-mail за контакт и т.н. може да се съхраняват при нас.

ДЕФИНИЦИИ

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНИТЕ ОТ НАС ЛИЧНИ ДАННИ?

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 • право на достъп;
 • право на коригиране;
 • право на преносимост на данните;
 • право на изтриване;
 • право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • право да се иска ограничаване на обработването;
 • право на възражение срещу обработването на лични данни;
 • право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

При обработването на Вашите лични данни, ние не извършваме профилиране, нито прилагаме процедури за автоматизирано вземане на решения, които могат да засегнат Вашите права.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПОНЯТИЕТО “ЛИЧНИ ДАННИ”?

Ирида Сливен прилага стандарти за спазване на конфиденциалност на всякакви лични данни и по отношение на всяка информация, която стане известна в хода дейността си. Независимо от това, тази политика има отношение конкретно към защитата на личните данни – и гарантиране правата на лицата, за които те се отнасят.

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, адрес, данни за контакт.

Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н.

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да упражните, което и да е от посочените права, моля да ни изпратите на хартиен носител или чрез e-mail съответна молба. Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

 • Ако не можем да Ви идентифицираме;
 • Ако не обработваме Ваши лични данни;
 • Ако има законова пречка да бъде изпълнено;
 • Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето искане;
 • Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за упражняване на едно и също право за кратък период от време, или ако искането Ви вече е било удовлетворено и не са посочени фактически обстоятелства, които да налагат повторното му удовлетворяване.

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ние от своя страна поемаме ангажимент в кратки срокове да Ви предоставим отговор на Вашите въпроси.

Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/915 3518

Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

С настоящата Политика се предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените данни чрез сайта на дружеството в съответствие с новите изисквания на Регламент (ЕС) 679/2016

Бисквитите са информация, съхранена в браузъра. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер

 • Бисквити се използват за следните цели:
ВИД СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ?
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временни (временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уеб сайта или не затвори дадената апликация (уеб браузър)) Тези бисквити са необходими технически за вход във сайта, управление на навигацията и ползването на интернет портала. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Сигурност (защита против влизане от неразпознати устройства) До 6 /шест/ месеца от последното влизане Това са бисквити, които се използват с цел да се осигури защита на акаунта от неразпознат, злонамерен и неоторизиран достъп.
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

ВИД: Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.)

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: Временни (временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уеб сайта или не затвори дадената апликация (уеб браузър))

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ?: Тези бисквити са необходими технически за вход във сайта, управление на навигацията и ползването на интернет портала. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.

ВИД: Сигурност (защита против влизане от неразпознати устройства)

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: До 6 /шест/ месеца от последното влизане

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ?: Това са бисквити, които се използват с цел да се осигури защита на акаунта от неразпознат, злонамерен и неоторизиран достъп.

ВИД: Функционалност автоматично влизане в акаунта

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: До 6 /шест/ месеца от последното ползване

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ?: В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уеб сайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която помага да се разбере как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Контрол на бисквитите в браузъра

Настройките на браузъра могат да бъдат използвани, за да се изтрие и/или забрани получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на апликацията уеб браузъра.

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.