Сайтът www.iridasliven.com, наричан за краткост „Сайтът” е собственост, администрира се и се поддържа от Щилияна Веселинова Василева, с Булстат 121590861, с адрес:  гр. Сливен, ул. „Константин Стоилов“ №1.

Всички статии, репортажи, интервюта, новини и други текстови и графични материали, публикувани в сайта, са собственост на „Ирида Сливен“, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на части от текстове в други издания само с посочване на източника и добавяне на активен линк към статията в www.iridasliven.com. Забранява се тяхното пълно препечатване без писмено позволение от Ирида Сливен.

Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Ирида Сливен“ и администраторът му – Щилияна Веселинова Василева.

Отговорност за съдържанието на всеки конкретен материал носи неговият автор. Материалите са собственост на авторите им. Достъпът до информацията на сайта е безплатен.

Използването и достъпът до www.iridasliven.com и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.

Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Щилияна Веселинова Василева или точното цитиране на източника.

Правилата за ползване на сайта се прилагат по отношение на всяко лице от момента, в който на използваното от него електронно устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.

Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с настоящите Общи условия, нямат право да използват сайта и поместената на него информация.

Всеки ползвател има право да използва сайта и поместената на него информация  по следния начин:

  • При препредаване на текстова информация винаги да посочва източникът и да поставя електронна препратка към пълната информация на сайта.
  • препредава мултимедийна информация (снимки, видео, други подобни) само след предварително разрешение, като посочва източника и поставя електронна препратка към пълната информация на сайта на източника.
  • Ползване на информация, независимо от вида й, не може да бъде считано за предоставяне на упражняването на каквито и да е било авторски или сродни на тях права.
  • Изразява лично мнение (коментар) относно поместените на интернет страницата статии. Всеки потребител на Сайта се задължава да не упражнява това свое право по следните начини:
  • За пропагандиране или извършване на идеи и/или деяния, насочени към общественоопасни деяния, обявени от закона за наказуеми;
  • За пропагандиране на идеи и/или деяния, насочени към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние, др.;
  • В нарушение на приложимото право, на обществения ред и общоприетите морални норми.
  • По начин, който би могъл да се определи като неприемлив, включително, но не само чрез отправяне на обиди или клевети към трети лица.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИРИДА СЛИВЕН

При поискване от компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, собственикът – администратор – Щилияна Веселинова Василева, е длъжен да предостави съответните данни относно всеки потребител.

В случай че узнае или бъде уведомен, че даден потребител нарушава Общите условия, ще бъдат предприети незабавни действия за преустановяване на нарушението. В случай, че нарушението представлява неправомерно използване на авторски или сродни на тях права, извън допустимото съгласно тези Правила за ползване, администраторът предприема действия по реализиране на гражданска и/или наказателна отговорност на нарушителя.

Сайтът поддържа електронна поща, на която всеки потребител има право да сигнализира за констатирани нарушения на Общите условия от страна на друг потребител или трето лице. Всяко лице може да отправи съобщение по електронен път, на посочения електронен адрес.

ИРИДА СЛИВЕН си запазва правото да променя Общите условия. Запазва си правото да добавя нови услуги, както и да променя или премахва вече съществуващи такива, без да е необходимо предварително предупреждение. Настоящите Общи условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на услуги или при наличие на законодателни промени.

ИРИДА СЛИВЕН не отговоря за вреди и пропуснати ползи, освен при умисъл или при груба небрежност, настъпили в резултат на:

  • ползване или невъзможност за ползване на сайта и/или услугите;
  • изтриване или блокиране на потребител и/или съдържание в съответствие с настоящите Общи условия.

Спорове по тези Общи условия ще бъдат решавани от компетентния български съд.

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

В случай на нищожност на някоя клауза от тези Общи условия, няма да води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.